Tái Khám Phá Sài Gòn - Không gian văn hóa cho trí thức thành thị
Tái Khám Phá Sài Gòn - Không gian văn hóa cho trí thức thành thị
Tuần Lễ Thể Nghiệm: Tái Khám Phá Sài Gòn thuộc khuôn khổ nền tảng văn hóa Art of Reinvention và được tổ chức tại cùng một lúc 5 địa điểm trải đều trong thành phố.
Điện Thoại: 0906 333 738